Producenci

Promocje

IZOMUR 2L
70,00 zł
PSB Matbud - Materialy Budowlane, Internetowy Sklep Budowlany
IZOMUR 1L
35,00 zł
PSB Matbud - Materialy Budowlane, Internetowy Sklep Budowlany

Promocja ZIMA 2019

NEO

Zaskocz zimę zanim ona zaskoczy Ciebie!

 

WYNAJEM AUT


Ochrona danych osobowych RODO


Szanowny Państwo

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

Jeśli otrzymałeś tą wiadomość, to znaczy, że w przeszłości skorzystałeś albo z zakupów w Naszej Firmie albo z Naszych usług, skutkiem czego staliśmy się administratorem Twoich danych osobowych. Dziękujemy za to, że nadal możemy z Państwem współpracować i zgodnie z obowiązującymi przepisami za Państwa zgodą przesyłać  pisma, produkty reklamowe, marketingowe oraz ofertowe.

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez MATBUD Gliwice Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z usług  MATBUD.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.
Informacja o ochronie danych osobowych PSB MATBUD Materiały Budowlane Kula Kazimierz Gliwice 44-121 ul. Gen. Andersa 20, NIP 6310106115, mail: k.kula@matbud.pl   MATBUD  jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe które uzyskane zostały ze źródeł publicznie dostępnych lub podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie trwania współpracy („Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
 • w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w przetwarzamy również dane zawarte w  dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe ma podstawie Artykułu 6 ust.1 a), b), c) i f) RODO w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków MATBUD przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych  
 • ochrony praw MATBUD zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych MATBUD płatności , uzasadnionego interesu MATBUD w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług MATBUD (marketing bezpośredni), przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych na podstawie dobrowolnej wyrażonej zgody

MATBUD może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom, z którymi MATBUD ma zawartą umowę współpracy, w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków MATBUD przewidzianych prawem, ochrony praw MATBUD zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu MATBUD w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych;

W szczególności MATBUD może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych i windykacyjnych.
Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z MATBUD umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez MATBUD,

 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

MATBUD zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez MATBUD lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i MATBUD.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od MATBUD potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. MATBUD dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, MATBUD może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 • sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a MATBUD ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, MATBUD wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów, przenoszenia Danych osobowych; macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez MATBUD oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 • sprzeciwu, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych,

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt: MATBUD Kula Kazimierz Gliwice 44-121, ul. Andersa 20, mailowo na adres k.kula@matbud.pl
Więcej na: https://matbud.pl/webpage/ochrona-danych-osobowych-rodo.html

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec współadministratorów mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

           

Kazimierz Kula
PSB MATBUD Materiały Budowlane
44-121 Gliwice ul. Andersa 20, tel/fax 32 3313720
44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 133, tel/fax 32 2322712