HYDROSTOP - Superelastyczny 3kg nr.523

Hydrostop-Superelastyczny wytwarzany w dwóch odmianach z różnymi wypełniaczami mineralnymi. Jest to powłoka uszczelniająca rysy, pęknięcia i styki elementów budowli. Powłoka ma również dobrą przyczepność do tworzyw, stali i farb akrylowych.


Ceny produktów na zamówienie będą potwierdzane przed realizacją zamówienia, gdy ilość sztuk dostępnych od ręki jest równa 0

W przypadku chęci zamówienia większej ilości niż dostępna od ręki prosimy o kontakt z handlowcem:
- d.pikulinska@matbud.pl
- 533 530 660


 • Producent: HYDROSTOP
 • Kod producenta: 5907803553366
 • Dostępność: <b style="color:#9B410E;">Na zamówienie </b> Na zamówienie  (0 szt.)
 • Czas realizacji: Do 7 dni roboczych
 • szt.
 • Cena netto: 120,00 zł / szt. 147,60 zł / szt.

HYDROSTOP-SUPERELASTYCZNYWysoce elastyczna powłoka hydroizolacyjna, uszczelnienie na taśmę zbrojącą

Instrukcja techniczna – Produkt 523, 533, 503+504

 1. Hydrostop-Superelastyczny to powłoka uszczelniająca rysy, pęknięcia i styki elementów budowli. Powłoka ma również dobrą przyczepność do większości sztucznych tworzyw, sta- li i farb akrylowych.

  Produkt nanosi się na powierzchnię elementów podat- nych na powstanie widocznych, pracujących rys: stropów, płyt nośnych balkonów, cienkich zbrojonych wylewek w ła- zienkach, kuchniach i na tarasach. Hydrostop-Superela- styczny Stosuje się zarówno do izolowania obiektu na etapie budowy, jak i do istniejących budowli. Produkt jest trudno- zapalny. Niniejszy produkt stosuje się w powyżej podanym zakresie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności publicznej, od wewnątrz i z zewnątrz kon- strukcji. Materiał dwuskładnikowy 503+504 oraz jedno- składnikowy 533 są odporne na wodę chlorowaną i sól odladzającą, a jednoskładnikowy 523 nie jest odporny na te czynniki.

  Mury uszczelnia się kompleksowo z użyciem Systemu Hydroizolacji Murów. Niezagrożone pękaniem elementy żelbetowe uszczelnia się Hydrostopem-Mieszanką Profesjo- nalną.

  Hydrostop-Superelastyczny to wodorozcieńczalna powłoka akrylowa z wypełniaczem mineralnym. Po naniesieniu każ- da warstwa powłoki wiąże schnąc, a po całkowitym związa- niu staje się wodoodporna, wodoszczelna i mrozoodporna.

  Powierzchnię uszczelnianą może stanowić mrozoodporny beton, mur, tynk, ceramika, powłoki Hydrostop, szkło, stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie, tworzywa sztuczne (bez teflonu, a w przypadku polietylenu tylko rury), war- stwy bitumiczne o gwarantowanej przyczepności do podłoża (bez lepików), rury z tworzywa zmechacone papierem ścier- nym. Z powierzchni należy usunąć wszelkie warstwy pogar- szające przyczepność, również zwykłe lepiki. Jeśli występuje przesiąkanie wody przez powierzchnię, to należy ją wstępnie uszczelnić innymi produktami Hydrostop lub czasowo usunąć parcie wody (np. igłofiltry lub opróżnienie zbiornika wody). Powierzchnie cementowe zaimpregnowaćHydrostopem-Przezroczystym zmieszanym 1:1 z wodą.

  Produkty 523 i 533 są wymieszane - gotowe do zastosowa- nia, ale mieszanina powinna być ujednorodniona przed na- noszeniem. Produkt dwuskładnikowy 503+504 odważa się w proporcji wagowej 1:1 i miesza szpachelką w dużym płyt- kim naczyniu (np. kuweta) do momentu ujednorodnienia. W razie potrzeby uzupełnić wodą.

  Powłokę można nakładać pędzlem lub agregatem malarskim. Produkt nanosi się w minimum dwóch warstwach, każda do 0,5mm grubości, czyli do 1kg/m2. Każdą warstwę pozosta- wia się do wyschnięcia w przewiewie wilgotności powietrza nie przekraczającej 80%. Następną warstwę można nakła- dać, gdy poprzednia nie zostawia śladu na kciuku po moc- nym potarciu powierzchni. Zwykle warstwa schnie i wiąże około 90 min.

  Pomieszczenia w trakcie pracy i wiązania powłoki nale- ży cały czas wietrzyć i utrzymywać w temperaturze powyżej 5°C. Przykłady użycia produktu pokazują rys. 1 i fot. 1.

  Nałożoną powłokę należy skutecznie wysuszyć. W tempera- turze 18oC i słonecznej suchej pogodzie lub w ciepłym, su- chym, przewietrzanym pomieszczeniu wystarczy 5 godzin suszenia. W innych warunkach zaleca się 2 doby. Zalecana wilgotność do 80%. Po tym okresie czasu można powłokę zasypywać ziemią lub naklejać płytki lub zalewać wodą. Brak stosownych warunków dojrzewania może spowodować nieprawidłowe wiązanie.

  Powłokę można pokrywać płytkami na kleju elastycznym po czasie 5 godzin do dwóch dób zależnie od warunków dojrze- wania. Farby silikonowe i akrylowo-silikonowe można na- kładać po 8 godzinach. Powłoki malarskie powinny mieć

  wytrzymałość na rozciąganie >70% długości. Przed świa- tłem słonecznym osłonić najdalej w ciągu 12 miesięcy płyt- kami lub farbą. Materiały te zaleca się nakładać po upewnieniu się, że uszczelnienie wykonano prawidłowo (np. próba wodna).

  Nakładanie jednorazowo zbyt grubej warstwy ewentualnie brak wystarczającego suszenia w przewiewie lub suszenie w zbyt wysokiej wilgotności powietrza mogą spowodować nie- prawidłowe wiązanie i pojawianie się na powierzchni bia- łych kropel, brak wiązania lub pękanie powłoki. W przypadku gdy ujawni się zbyt słaba przyczepność do ce- mentowego podłoża, które nie było zaimpregnowane Hy- drostopem-Przezroczystym, to producent nie jest odpowiedzialny za odspajanie od zbyt słabego podłoża.

  Hydrostop-Superelastyczny ma silne własności klejące. Na- leży starać się utrzymać miejsce pracy w czystości oraz sto- sować przy pracy szczelne rękawice i taśmy maskujące. Przy nakładaniu powłoki powyżej głowy oraz zawsze w cza- sie pracy agregatem należy stosować okulary ochronne i czapkę. Pomieszczenia uszczelniane skutecznie wietrzyć. U osób uczulonych na polimery akrylowe może wystąpić reak- cja alergiczna. Chronić przed dziećmi. Na życzenie dostar- czany jest atest PZH oraz Karta Bezpieczeństwa.
Materiały Budowlane Gliwice