HYDROSTOP - Przezroczysty 1,0 kg nr.211

Hydrostop-Przezroczysty służy do uszczelniania i wzmacniania podłoża mineralnego. Impregnacja odporna jest na okresowe polewanie i chwilowe dodatnie parcie wody.


W przypadku chęci zamówienia większej ilości niż dostępna od ręki prosimy o kontakt z handlowcem:
- d.pikulinska@matbud.pl
- 533 530 660


 • Producent: HYDROSTOP
 • Kod producenta: 9999888907901
 • Dostępność: <b style="color:red" title="Kliknij by zapytać o dostępność">Niedostępny  <br /> </b> Niedostępny
   (0 szt.)
 • Czas realizacji: Do 48h (do 2 dni roboczych)
 • szt.
 • Cena netto: 27,50 zł / szt. 33,83 zł / szt.
 • Niedostępny

 

 

Hydrostop-Przezroczysty służy do uszczelniania i wzmacniania podłoża mineralnego. Impregnacja odporna jest na okresowe polewanie i chwilowe dodatnie parcie wody. Impregnat nie zawiera barwników ani kolorowych wypełniaczy. Wykorzystuje się go na powierzchnię betonu barwionego, parkany z cegły klinkierowej, kamień naturalny, okładziny ceramiczne i fugi, w szczególności na elementy budowli narażone na regularne oddziaływanie wody. Stosowany jest także do ustabilizowania-wzmocnienia pylących tynków, ścian betonowych oraz posadzek cementowych przy umiarkowanej intensywności eksploatacji. Impregnat używa się do impregnacji pylących podłoży przed nałożeniem izolacji elastycznych. Hydrostop-Przezroczysty 211 to odmiana podstawowa, a produkt 212 to odmiana płytkopenetrująca stosowana na podłoża o bardzo dużej chłonności. 

 

Własności produktu
- Wodoszczelność nasyconych powierzchni,
-
Skuteczne zapobieganie wykwitom,

-
 Skuteczne gruntowanie pylącego podłoża,

-
 Mrozoodporność utwardzonego impregnatu,

-
 Dobra paroprzepuszczalność,

-
 Ograniczenie karbonatyzacji,

-
 Łatwość stosowania,

-
 Produkt ekologiczny - wodorozcieńczalny,

-
 Odświeża powierzchnie i ułatwia utrzymanie czystości.

Opakowanie: 
1,0 kg

Przy zakupie wiekszej iloszci pytaj o rabat !!! shop@matbud.pl

 1. Hydrostop-Przezroczysty służy do uszczelniania i wzmac- niania podłoża mineralnego. Impregnacja odporna jest na okresowe polewanie i chwilowe dodatnie parcie wody. Im- pregnat nie zawiera barwników ani kolorowych wypełnia- czy. Wykorzystuje się go na powierzchnię betonu barwionego, na parkany z cegły klinkierowej, kamień natu- ralny, okładziny ceramiczne i fugi, w szczególności na ele- menty budowli narażone na regularne oddziaływanie wody. Stosowany jest także do ustabilizowania-wzmocnienia pylą- cych tynków, ścian betonowych oraz posadzek cemento- wych przy umiarkowanej intensywności eksploatacji. Impregnat używa się do impregnacji pylących podłoży przed nałożeniem Hydrostopu-Elastycznego, Hydrostopu-Super- elastycznego i zestawu Hydrostopu-Elastycznego Zbrojo- nego. Produkowana jest także odmiana płytko-penetrująca (produkt nr 212 na zamówienie) stosowana na podłoża o bardzo dużej chłonności.

  Niniejsze produkty stosuje się w powyżej podanym za- kresie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności publicznej, od wewnątrz i z zewnątrz konstruk- cji. Produkt zawiera żywicę akrylową i po uszczelnieniu po- rów podłoża mineralnego jest trudnozapalny. Do uszczelniania ruchomych rys, pęknięć i dylatacji stosuje się inne elastyczne produkty firmy Hydrostop.

  SPOSÓB DZIAŁANIA

  Hydrostop-Przezroczysty jest wodną, modyfikowaną dys- persją żywicy akrylowej. Po naniesieniu produkt dobrze pe- netruje w głąb porowatego materiału i wysychając wiąże w porach - tworzy wodoodporną paroprzepuszczalną ochronę. Materiały o wysokiej porowatości skutecznie są impregno- wane przy jednokrotnym nakładaniu, ale dla uzyskania peł- nej wodoszczelności mogą wymagać kilkukrotnego naniesienia produktu. Stosowana żywica ma dobrą odpor- ność na światło i utlenianie, a jej umiejscowienie w porach twardego podłoża mineralnego zapewnia w praktyce wielo- letnią trwałość.

  Kolory impregnowanej powierzchni stają się bardziej wyraziste, a sama powierzchnia po zaimpregnowaniu za- zwyczaj wywołuje wrażenie odświeżonej, świeżo umytej.

  Najlepiej stosować produkt na podłoże nowe, zanim zosta- nie zabrudzone. Istniejące, stare podłoże należy skutecznie oczyścić mechanicznie i umyć wodą z dodatkiem deter- gentu. Powierzchnię należy czyścić mechanicznie narzę- dziami dobranymi do zakresu robót i stopnia zabrudzenia. Podłoże może pozostawać lekko wilgotne do impregnacji, natomiast napór-ciśnienie wody nie może występować przy nakładaniu produktu.

  Jeżeli niezaimpregnowane materiały barwne, takie jak cegła klinkierowa lub beton barwiony były wystawione przez pewien czas na działanie deszczu i wiatru, to zwykle powstają na nich wykwity. Woda nawilżająca powierzchnię rozpuszcza minerały, które następnie w trakcie wysuszania osadzają się na powierzchni i tworzą białe plamy – patrz fo- tografia 2 po lewej. Wykwity można usuwać mechanicznie przez piaskowanie, szlifowanie lub szczotką drucianą. Trud- niejsze i mniej skuteczne jest czyszczenie chemicznie przez trawienie rozcieńczonymi kwasami.

  PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

  Do impregnacji jako ostatecznego wykończenia powierzchni wykorzystuje się produkt przygotowany przez producenta. Przy impregnowaniu powierzchni pod farbę lub Hydrostop- Elastyczny można rozcieńczyć produkt wodą 1:1.

  W zależności od porowatości podłoża i zamierzanego efektu uszczelnienia impregnat można nakładać jednorazowo lub kilka razy. Produkt nakłada się pędzlem malarskim lub wał- kiem, a przy większych powierzchniach można użyć rozpy- lacz ogrodowy lub agregat malarski. Ilość nanoszonego produktu powinna być taka, aby powierzchnia była pokryta cieczą w sposób widoczny, ale jednocześnie żeby nie po- wstawały biało-mleczne kałuże czy zacieki. W przypadku 212 naczynie z nanoszonym produktem zamieszać co kilka minut dla ujednorodnienia.

  W przypadku potrzeby wzmocnienia pylistej po- wierzchni zaleca się nałożyć na powierzchnię impregnat zmieszany z wodą 1:1, a następnie możliwie szybko nakła- dać impregnat nierozcięczony dotąd, aż podłoże przestanie chłonąć impregnat.

  PIELĘGNACJA

  Impregnowana powierzchnia powinna być suszona przez 1 do 2 dób w temperaturze powyżej 0°C i wilgotności <70%, a w pomieszczeniach zamkniętych niezbędne jest skuteczne wietrzenie. W przypadku stosowania impregnatu jako gruntu pod elastyczne powłoki Hydrostop kolejne warstwy ela- styczne można nanosić po godzinie suszenia warstwy grun- tującej.

  Przy impregnowaniu powierzchni niezadaszonych lub na zewnątrz zapewnić osłonę przed deszczem przez 24h od nałożenia. Najwłaściwszy czas do wykonania impregnacji to sucha słoneczna pora przedpołudniowa, gdyż impregnat po- winien dobrze wyschnąć przed pojawieniem się wieczornej rosy. Przed rosą można też zaimpregnowaną ścianę ochronić przy pomocy folii polietylenowej.

  INFORMACJE DODATKOWE

  Narzędzia i zabrudzone miejsca myć wodą zanim impregnat zwiąże. Później usuwanie zabrudzeń jest trudne. Można to zrobić mechanicznie lub cykloheksanonem (ostry, drażniący rozpuszczalnik).

  Jeśli na powierzchni ściany pojawiają się charaktery- styczne zacieki rozpoczynające się w miejscu pęknięć lub fug, to odpowiednio dobranymi produktami Hydrostop nale- ży zablokować dopływ wody z góry. Jeśli wykwity pojawia- ją się w wyniku kapilarnego podciągania wody z gruntu, to należy sprawdzić możliwość i celowość odtworzenia izolacji poziomej i pionowej produktami Hydrostop.

  Produkt przemrożony, zawierający galaretowatą masę, kożuchy nie nadaje się do użytku.

  ZALECENIA BHP

  Chronić przed dziećmi. Przy pracach w pomieszczeniach stosować skuteczne wietrzenie. W razie zabrudzenia oczu przemyć dużą ilością wody. Produkt zawiera żywicę akrylo- wą i wielogodzinny kontakt niezwiązanego produktu ze skó- rą może potencjalnie wywołać reakcje alergiczną. W przypadku zaobserwowania silnych podrażnień udać się do lekarza.

Załączniki:

Instrukcja techniczna 211, 212

Atest Higieniczny PZH do 2024r

Certyfikat do 2024-07
Materiały Budowlane Gliwice