ALPOL AGT30 - Tynk gipsowy maszynowy lekki STANDARD 30kg

Do maszynowego wykonywania gipsowych, jednowarstwowych wypraw tynkarskich na ścianach i sufitach w pomieszczeniach nienarażonych na ciągłe zawilgocenie i kondensację pary wodnej. Stanowi bardzo dobry podkład pod okładziny ceramiczne, tynki dekoracyjne, gładzie, tapety i farby. Minimalna grubość warstwy tynku: 8 mm. Tynk można narzucać również ręcznie. Do stosowania wewnątrz budynków.

  • Hersteller: ALPOL
  • Herstellerschlüssel: 5900404030304
  • Verfügbarkeit: Verfügbar Verfügbar  (1 szt.)
  • szt.
  • Nettopreis: 19,49 zł / szt. 23,97 zł / szt.

Rodzaj podłoża:
Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego oraz ściany i stropy z betonowych elementów prefabrykowanych. Stare, nie zwietrzałe tynki cementowo-wapienne.


Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być suche, czyste i nośne oraz wolne od zanieczyszczeń pylastych i tłustych plam. Ubytki i nierówności uzupełnić najpóźniej na godzinę przed tynkowaniem - tynkiem gipsowym ALPOL. Miejsca narażone na powstawanie rys, np. sąsiadujące ze sobą różne materiały konstrukcyjne, naroża otworów itp. należy wzmocnić siatką zbrojącą z włókna szklanego o oczkach 8 x 8 lub 10 x 10 mm, zatapiając ją w tynku gipsowym. Przed nałożeniem tynku słabe podłoża wzmocnić gruntem głęboko penetrującym ALPOL AG 700. Co najmniej 24 godziny przed nałożeniem tynku powierzchnie betonowe należy pomalować gruntem ALPOL AG 702, a podłoża bardzo chłonne lub o różnej chłonności - gruntem ALPOL AG 708 lub ALPOL AG 709. Wszystkie elementy stalowe (ościeżnice, przewody instalacyjne, barierki itp.) zabezpieczyć przed bezpośrednim zetknięciem z gipsem ze względu na jego korozyjne działanie.

Sposób użycia:
Tynk narzucać dostępnymi na rynku agregatami tynkarskimi z pojedynczą komorą mieszania na całe podłoże przewidziane do obrobienia w ciągu jednego cyklu roboczego. Tynk równomiernie nanieść na przygotowane podłoże, a następnie rozprowadzić za pomocą łaty typu H. Po wstępnym stężeniu tynku, po około 100 minutach, powierzchnię tynku wyrównać za pomocą łaty trapezowej. Po kolejnych 60 minutach tynk należy wygładzić (skosić) przy użyciu szerokiej szpachli zwanej „kosą”, trzymanej prostopadle do płaszczyzny ściany. Przed końcem twardnienia, po około 30 minutach, tynk zrosić wodą, a następnie zatrzeć pacą gąbkową tak, aby uzyskać na jego powierzchni mleczko. Po upływie 30 minut wygładzić powierzchnię tynku „kosą”, w celu nadania jej ostatecznej gładkości. Jeżeli w czasie tej operacji występuje niedostateczna ilość mleczka, tynk należy dodatkowo zwilżyć wodą. Optymalny czas obróbki tynku wynosi około 220 minut. Powierzchnie przeznaczone pod okładziny z płytek, po operacji koszenia, pozostawić na „ostro”, bez gąbkowania i gładzenia. W celu uzyskania grubszej warstwy tynku nakładać tynk warstwowo, stosując metodę mokre na mokre. Obróbka tynku powinna być całkowicie zakończona w ciągu jednego cyklu roboczego, tego samego dnia.

Narzędzia:
Agregat tynkarski, pace i łaty tynkarskie, kielnia, poziomica, gąbka, szpachla „kosa”, pojemnik na zaprawę.


Warunki wykonania:
Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Nie dodawać innych substancji. Świeży tynk chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.


Przechowywanie:
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 3 miesiące od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.


Uwagi:
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.


Zalecenia ogólne:
Prace tynkarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Dane techniczne
Skład: mieszanina spoiwa gipsowego, dodatków mineralnych i domieszek
Gęstość nasypowa ok. 0,9 kg/dm³
Początek wiązania >50 min.
Czas przerwy w tłoczeniu świeżego tynku do 20 min.
Czas obróbki ok. 220 min.
Zawartość spoiwa w przeliczeniu na CaSO4 ≥ 50% masy
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2 MPa
Wytrzymałość na zginanie ≥ 1 MPa
Przyczepność ≥ 0,3 MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła, λ ≤ 0,25 W (m × k)
Reakcja na ogień klasa A1
Wydajność ok. 39 dm³ z 30 kg
ok. 1,3 dm³ z 1 kg
Zużycie ok. 0,8 kg/m²/mm