HYDROSTOP - Reper / 25kg nr.423

Hydrostop-Reper jest zaprawą do wykonywania typowych prac reprofilacyjnych w budowlach nowych i na skorodowanych konstrukcjach żelbetowych.


Ceny produktów na zamówienie będą potwierdzane przed realizacją zamówienia, gdy ilość sztuk dostępnych od ręki jest równa 0

W przypadku chęci zamówienia większej ilości niż dostępna od ręki prosimy o kontakt z handlowcem:
- d.pikulinska@matbud.pl
- 533 530 660


  • Výrobce: HYDROSTOP
  • Kód výrobce: 8727900972542
  • Dostupnost: <b style="color:#9B410E;">Na zamówienie </b> Na zamówienie  (0 szt.)
  • szt.
  • Cena bez DPH: 120,00 zł / szt. 147,60 zł / szt.

HYDROSTOP-REPERZaprawa reprofilacyjna PCC

z włóknem polipropylenowym.Instrukcja techniczna – Produkt 423

 

 

 
• SilnewłasnościtiksotropowezaprawyPCC,
• Niskiskurcz,obniżonymodułsprężystości,
• Dobra przyczepność do podłoża,
• Wodoszczelnośćimrozoodporność,

• Kompatybilność z betonem.

Hydrostop-Reper stosuje się przy remontach skorodowa- nych budowli żelbetowych, ale również jest wykorzystywa- ny przy korektach nowych budowli w miejscu występowania raków, wstecznych spadków, błędów w ustawieniu szalunków oraz odsłoniętego zbrojenia z pomocniczym użyciemHydrostopu-Pasywującego.

W typowej sytuacji produkt używa się, gdy trzon ele- mentów konstrukcyjnych i wytrzymałość konstrukcji nie są zagrożone. W pozostałych przypadkach niezbędne jest opracowanie ekspertyzy dotyczącej bezpieczeństwa i stateczno- ści budowli.

Niniejszy produkt stosuje się w powyżej podanym za- kresie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności publicznej i drogowo-mostowym od wewnątrz i z zewnątrz konstrukcji. Produkt jest niepalny.

Hydrostop-Reper jest uszlachetnioną zaprawą cementową PCC, mrozoodporną, ze zredukowanym skurczem, przyspie- szonym dojrzewaniem i włóknem polipropylenowym równo- miernie rozkładającym naprężenia w trakcie dojrzewania. Reper ma postać jednorodnej zaprawy z włóknem widocz- nym na fot 1.

Fot. 1. Wygląd suchej zaprawy Hydrostop-Reper z wi- docznym włóknem polipropylenowym.
Reper z płynem zarobowym Hydrostop-Pasywujący silnie pasywuje powierzchnię stali i nadaje się do wypełniania ubytków z odsłoniętymi prętami zbrojeniowymi.

Podłoże betonowe powinno mieć markę minimum B15. Be- tony narażone na zamarzanie powinny mieć mrozoodpor- ność minimum F100. Podłoże należy oczyścić przede wszystkim ze skorodowanego betonu. Grubość zdejmowanej warstwy zaleca się tak dobrać, aby odsłonić zdrowy beton o przyczepności badanej przez oderwanie powyżej 2MPa. Warstwy naprawcze można też nakładać na słaby beton o przyczepności minimum 1MPa, ale wtedy nie wykorzysta się w pełni parametrów materiałów do napraw. Powierzch- nię należy oczyścić również z wszelkich zabrudzeń, tłusz- czów, powłok malarskich i warstw o słabej przyczepności. Przecieki wodne, np. cieknące szczeliny lub sączenia, nale- ży zatamować cementem szybkowiążącym Hydrostop-Fix.Jeśli na powierzchni betonu znajdują się wykwity z soli mi-

neralnych, słaba warstwa mleczka cementowego to należy je usunąć narzędziem stosownym do zakresu robót np: ręczna lub mechaniczna-obrotowa szczotka druciana, myjnia ci- śnieniowa 200 atmosfer z głowicą rotacyjną, aparat do pia- skowania lub hydro-piaskowania. Szklistą-błyszczącą powierzchnię betonu lub stali należy co najmniej zadrapać i spłukać.

Cienkie betonowe otuliny prętów należy obficie nasączyć Hydrostopem-Pasywującym.

Hydrostop-Reper można nakładać również na ściany murowane z cegły, bloczków betonowych i pustaków cera- micznych.

Hydrostop-Reper stosuje się najczęściej do wypełnie- nia bruzd o szerokości nie przekraczającej 40cm i głęboko- ści do 5cm powstałych wzdłuż częściowo skorodowanego zbrojenia. W przypadku pokrywania pasów szerokości po- nad 40cm warstwą o grubości 1,5cm i więcej centymetrów należy na powierzchni reprofilowanej mocować siatkę z dru- tu żebrowanego zapobiegającą kumulacji skurczów. Para- metry siatki można przyjąć z następujących danych wskaźnikowych:
Warstwy grubości około 1,5cm zbroić siatką z drutu średni- cy ~4 mm co 15 cm, warstwy grubości 2 do 6cm zbroić dru- tem średnicy 6 do 8mm co 10cm. Siatkę kotwić prętami osadzonymi w mocnym podłożu.

Składniki do wykonania zaprawy powinny mieć przed zmie- szaniem temperaturę nie wyższą niż 20°C. Do wody w ilości od 3,15 do około 3,3kg wsypywać mieszając 25kg Hydro- stopu-Reperu przy użyciu mieszadła mechanicznego 300 obr/min. Mieszać aż do ujednorodnienia (około 4min.). Kon- systencja gotowego zarobu powinna być taka, że zarób przy narzucie ręcznym dobrze przykleja się do ściany i nie spły- wa przy grubości 5cm narzutu. Zaczyn zużyć najdalej w cią- gu 30 minut od zmieszania z wodą.

Po minimum 3 dniach od wylania betonu Hydrostop-Repernarzuca się ręcznie lub mechanicznie.

W trakcie robót temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 30°C. W temperaturach >20°C zaleca się stoso- wać Reper składowany w chłodnym pomieszczeniu, i uży- wać chłodną wodę natychmiast po pobraniu ze studni lubHydrostop-Pasywujący z lodówki.

Wiążąca warstwa Reperu powinna być utrzymywana w sta- nie wilgotnym najlepiej pod przykryciem z przezroczystej folii PE. Aby nie dopuścić do odparowania wilgoci z Reperu może zachodzić konieczność nawilżania mgłą wodną kilka razy dziennie, ale nie zaleca się zlewać zaprawy wodą.

Pogorszenie przyczepności powłoki mogą spowodować: sła- be oczyszczenie podłoża, przekroczenie czasu przydatności po zmieszaniu z wodą, nałożenie powłoki grubości >2cm na szerokości >40cm bez siatki, nałożenie na beton nie mrozo- odporny poddany zamrażaniu oraz wysuszenie warstw w trakcie wiązania lub bezpośrednio po związaniu.

Powłokę z warstwy reprofilacyjnej można pokrywać takimi powłokami lub materiałami, jakie stosuje się na beton, ale zaleca się stosować od 3 do 6mm warstwę produktu Hydrostop-Szpachlowy, który ma dobrą odporność na warunki at- mosferyczne, ujednolica powierzchnię i powstrzymuje dal- szą karbonatyzację konstrukcji żelbetowej.

Hydrostop-Reper zawiera klinkier cementowy i może wysu- szać oraz podrażniać skórę oraz błony śluzowe. Na życzenie dostarczany jest atest PZH i Karta bezpieczeństwa.